Tarpininkavimo paslaugų siuntimas, Strateginių prekių importo, eksporto dokumentų išdavimas | Ekonomikos ir inovacijų ministerija


Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklės toliau — Taisyklės reguliuoja strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo, siuntimo Europos Sąjungoje toliau — Sąjunga licencijų rūšis, jų išdavimo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar tarpininkavimo paslaugų siuntimas panaikinimo ir strateginių prekių galutinį panaudojimą patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarką.

Taisyklėse vartojamos sąvokos: Importo sertifikatas — ūkio ministro nustatytos formos dokumentas, patvirtinantis, kad juridiniam ar fiziniam asmeniui ar užsienio tarpininkavimo paslaugų siuntimas asmens ir kitos organizacijos filialui leidžiama importuoti arba įvežti nurodytą strateginių prekių kiekį, ir patvirtinantis šių prekių galutinį panaudojimą, galutinio vartotojo įsipareigojimus ir neperdavimo kontrolę, skirtas pateikti šalies eksportuotojos ar valstybės narės kompetentingai valstybės institucijai.

Galutinį panaudojimą patvirtinantis raštas — dokumentas, patvirtinantis importuojamų arba įvežamų strateginių prekių galutinį panaudojimą, galutinio vartotojo įsipareigojimus ir neperdavimo tarpininkavimo paslaugų siuntimas, išduodamas arba tvirtinamas atsižvelgiant į šalies eksportuotojos arba valstybės narės reikalavimus, skirtas pateikti šalies eksportuotojos arba valstybės narės kompetentingai valstybės institucijai.

Galutinio panaudojimo sertifikatas — dokumentas, patvirtinantis eksportuojamų arba siunčiamų strateginių prekių galutinį panaudojimą, galutinio vartotojo įsipareigojimus ir neperdavimo kontrolę, kurį pagal ūkio ministro patvirtintą galutinio panaudojimo sertifikato pavyzdinę formą užpildo trečiosios šalies ar valstybės narės galutinis vartotojas ir patvirtina kompetentinga institucija, skirtas pateikti Ūkio ministerijai kartu su prašymu išduoti eksporto ar siuntimo Sąjungoje licenciją.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatyme Žin. Dvejopo naudojimo prekių, kontroliuojamų pagal  m. Tarybos reglamentą EB Nr.

Siuntų deklaravimas muitinėje

Reglamento 9 straipsnio 1 punkte nustatyti bendrieji Sąjungos eksporto leidimai; 3. Reglamento 22 straipsnio 1 punkte nurodytoms dvejopo naudojimo prekėms persiųsti Sąjungos viduje išduodamas Ūkio ministerijos leidimas raštas. Karinės įrangos eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo licencijų rūšys: 4.

Karinės tarpininkavimo paslaugų siuntimas siuntimo Sąjungoje licencijų rūšys: 5. Taisyklių 4 ir 5 punktuose išvardytose licencijose, atsižvelgiant į jų rūšį, nurodoma: 6. Tarybos reglamentu EEB Nr. Komisijos reglamentu ES Nr.

Dokumentų pateikimo tvarka

Lietuvos Tarpininkavimo paslaugų siuntimas muitinės postai, per kuriuos gali būti eksportuojama, importuojama ar vežama tranzitu karinė įranga; 6. Individuali licencija, tarpininkavimo paslaugų siuntimas individualią siuntimo Sąjungoje licenciją, galioja vienus metus nuo licencijos išdavimo dienos.

Visuotinė eksporto licencija ir visuotinė importo licencija galioja 2 metus nuo licencijos išdavimo dienos.

nauji pinigų uždirbimo būdai internete uždarbio schemos internete atžaloms

Visuotinė siuntimo Sąjungoje licencija galioja 3 metus nuo licencijos išdavimo dienos. Išduotos licencijos registruojamos Ūkio ministerijoje.

Terminai ir sąlygos

Galutinį panaudojimą patvirtinantys dokumentai yra importo sertifikatas arba galutinį panaudojimą patvirtinantis raštas, išduodami šalies eksportuotojos ar valstybės narės kompetentingos institucijos prašymu. Ūkio ministerija išduoda importo sertifikatą ar galutinį panaudojimą patvirtinantį raštą. Ūkio ministerija tvirtina galutinį panaudojimą tarpininkavimo paslaugų siuntimas raštą, jeigu šalies eksportuotojos arba valstybės narės kompetentinga valstybės institucija prašo tokį raštą patvirtinti.

Tais atvejais, kai: Bendrajame karinės įrangos tarpininkavimo paslaugų siuntimas nurodyti ginklai ir jų šaudmenys yra leidžiami civilinėje apyvartoje, galutinį panaudojimą patvirtinantį dokumentą išduoda Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kitų teisės aktų nustatyta tvarka; Importo sertifikate nurodoma: Importo sertifikatas turi būti pateiktas šalies eksportuotojos arba valstybės narės kompetentingai valstybės institucijai per 6 mėnesius nuo jo išdavimo dienos.

Išduoti importo sertifikatai registruojami Ūkio ministerijoje. Juridinis ar fizinis asmuo arba užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas, norintis gauti licenciją ar galutinį panaudojimą patvirtinantį dokumentą, privalo pateikti Ūkio ministerijai šiuos dokumentus: Ūkio ministerijos nustatytos formos prašymą; Kartu su Taisyklių 14 punkte nurodytais dokumentais juridinis ar fizinis asmuo arba užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas privalo pateikti: Jeigu importuotojas ir ar galutinis vartotojas yra valstybės institucija, turi būti pateiktas kompetentingos valstybės institucijos išduotas arba patvirtintas karinės įrangos galutinį panaudojimą, galutinio vartotojo įsipareigojimus ir neperdavimo kontrolę patvirtinantis dokumentas.

Karinės įrangos galutinis panaudojimas, galutinio vartotojo įsipareigojimai ir neperdavimo kontrolė gali būti patvirtinti pagal galutinio panaudojimo sertifikato pavyzdinę formą, nurodytą Taisyklių 2 punkte; Juridinis ar fizinis asmuo arba užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas, norintis persiųsti vaizdo įrašų vadovėliai apie galimybes naudojimo prekes, išvardytas Reglamento IV priede, į valstybes nares, privalo pateikti Ūkio tarpininkavimo paslaugų siuntimas Lietuvos Respublikoje įsisteigusiam tiekėjui, atitinkančiam bendrosiose siuntimo Sąjungoje licencijose nurodytas sąlygas, tiesiogiai leidžiama naudotis Taisyklių 5.

Visi pateikiami dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba. Kitais atvejais kartu su dokumentais turi būti pateiktas oficialus jų vertimas į lietuvių kalbą. Galutinį panaudojimą patvirtinantys dokumentai ir dokumentai, pateikti tranzito licencijai gauti, gali būti surašyti lietuvių, anglų arba rusų kalbomis.

Ūkio ministerija, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išnagrinėjusi prašymą išduoti licenciją arba galutinį panaudojimą patvirtinantį dokumentą ir kartu pateiktus dokumentus, kurių reikia licencijai ar galutinį panaudojimą patvirtinančiam dokumentui gauti, perduoda jų kopijas strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Sąjungoje kontrolę vykdančioms valstybės institucijoms pagal jų kompetenciją.

Valstybės institucijos išnagrinėja prašymą ir gautus dokumentus ir pagal kompetenciją pateikia Ūkio ministerijai išvadas per 15 darbo dienų nuo dokumentų gavimo, o išvadas, kurių reikia tranzito licencijai gauti, — per 7 darbo dienas nuo dokumentų gavimo.

tarpininkavimo paslaugų siuntimas

Pateikę šių reikalavimų neatitinkančius duomenis ir ar dokumentus, Jūs atsakote teisės aktų nustatyta tvarka.

Individuali eksporto licencija, individuali siuntimo Sąjungoje licencija, individuali eksporto licencija laikinai išvežti, tarpininkavimo paslaugų siuntimas importo licencija, individuali įvežimo iš valstybės narės licencija, individuali importo licencija laikinai įvežti, tranzito licencija, individuali tarpininkavimo paslaugų licencija ar tarpininkavimo licencija gali būti išduodamos vadovaujantis teigiamomis valstybės institucijų išvadomis arba komisijos strateginių prekių licencijų išdavimo klausimams spręsti toliau — komisija išvadomis.

Pasiūlymus dėl būtinumo pateiktą prašymą svarstyti komisijos posėdyje pateikia valstybės institucijos, kurioms Ūkio ministerija pagal Taisyklių 19 punktą buvo pateikusi medžiagą išvadoms parengti. Ūkio ministerija, gavusi bent vienos institucijos neigiamą išvadą, licencijos išdavimo klausimą taip pat teikia svarstyti komisijai.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Individualią eksporto licenciją, individualią siuntimo Sąjungoje licenciją, individualią eksporto licenciją laikinai išvežti, individualią importo licenciją, individualią įvežimo iš valstybės narės licenciją, individualią importo licenciją laikinai įvežti, individualią tarpininkavimo paslaugų licenciją ar tarpininkavimo licenciją, vadovaudamasi teigiamomis tarpininkavimo paslaugų siuntimas institucijų arba komisijos išvadomis, išduoda Ūkio ministerija per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

Tranzito licenciją, vadovaudamasi teigiamomis valstybės institucijų arba komisijos išvadomis, išduoda Ūkio ministerija per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo. Importo sertifikatą, vadovaudamasi teigiamomis valstybės institucijų arba komisijos išvadomis, išduoda Ūkio ministerija per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo. Galutinį panaudojimą patvirtinantį raštą, jeigu importuotojas prašyme nurodo, kad eksportuojančios šalies arba siunčiančios valstybės narės valstybės institucija tarpininkavimo paslaugų siuntimas patvirtinti galutinį panaudojimą pagal šios šalies kompetentingos valstybės institucijos reikalavimus, vadovaudamasi teigiamomis valstybės institucijų arba komisijos išvadomis, Ūkio ministerija išduoda arba patvirtina per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

Prašymas išduoti visuotinę eksporto licenciją, visuotinę siuntimo Sąjungoje licenciją, visuotinę importo licenciją svarstomas komisijos posėdyje. Ūkio ministerija, vadovaudamasi teigiamomis komisijos išvadomis, išduoda visuotinę licenciją per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo, išskyrus atvejus, kai komisija, svarstydama prašymą išduoti visuotinę eksporto, visuotinę siuntimo Sąjungoje ar visuotinę importo licenciją, nusprendžia patikrinti, kaip prašymą pateikusioje įmonėje ar filiale tvarkoma strateginių prekių apskaita.

Šiuo atveju licencijos išdavimo klausimas pakartotinai svarstomas komisijos posėdyje ir licencijos išdavimo terminas skaičiuojamas nuo duomenų apskaitos patikrinimo įmonėje akto surašymo dienos.

Prašymas išduoti individualią eksporto licenciją eksportuoti Reglamento I priede neišvardytas dvejopo naudojimo prekes, kontroliuojamas pagal Reglamento 4 straipsnio nuostatas, privalo būti svarstomas komisijos posėdyje.

Tarpininkavimo paslaugų siuntimas ministerija, vadovaudamasi komisijos išvada, išduoda licenciją per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo. Leidimą raštąpatvirtinantį, kad juridiniam ar fiziniam asmeniui arba užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialui leidžiama persiųsti leidime rašte nurodytą Reglamento IV priede išvardytų dvejopo naudojimo prekių kiekį nurodytam gavėjui valstybėje narėje, Ūkio ministerija išduoda tarpininkavimo paslaugų siuntimas 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo Taisyklių 19—21 punktuose nustatyta tvarka.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Jeigu dokumentai, kurių reikia licencijai ar galutinį panaudojimą patvirtinančiam dokumentui gauti, buvo pateikti ne visi arba nevisiškai netiksliai užpildyti, licencijos ar galutinį panaudojimą patvirtinančio dokumento 30 darbo dienų išdavimo terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų gavimo dienos. Jeigu išvadai dėl licencijos ar galutinį panaudojimą patvirtinančio dokumento išdavimo parengti valstybės institucijoms ar komisijai reikia papildomų garantijų ir informacijos, kitokios, negu nurodyta Taisyklių IV skyriuje, licencijos 30 darbo dienų išdavimo terminas skaičiuojamas nuo šios informacijos gavimo dienos.

Eksportuotojas, importuotojas, vežėjas, tarpininkas, tiekėjas ar gavėjas, norintis patikslinti išduotoje eksporto, siuntimo Sąjungoje, importo, įvežimo iš valstybės narės, tranzito, tarpininkavimo paslaugų, tarpininkavimo licencijoje ar importo sertifikate pasikeitusius duomenis buveinės arba gyvenamosios vietos adresą, įmonės kodą, prekių ar technologijų vertę, KN kodą, Dvejopo naudojimo prekių sąrašo kontrolės numerį, karinės įrangos eilės numerį Bendrajame karinės įrangos sąraše ar kitus licencijoje nurodytus duomenis ar ištaisyti padarytas klaidas, privalo pateikti Ūkio ministerijai motyvuotą prašymą ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius ar patikslinamus duomenis, ir grąžinti jai išduotą licenciją ar importo sertifikatą.

Ūkio ministerija, gavusi prašymą patikslinti išduotoje licencijoje ar importo sertifikate pasikeitusius Taisyklių 29 punkte nurodytus duomenis ar ištaisyti rašybos klaidas, išduoda naują patikslintą licenciją ar importo sertifikatą per 5 darbo dienas nuo prašymo patikslinti duomenis tarpininkavimo paslaugų siuntimas. Jeigu prašoma pakeisti karinės įrangos eilės numerį Bendrajame karinės įrangos sąraše, nauja patikslinta licencija ar patikslintas importo sertifikatas išduodamas per 5 darbo dienas nuo prašymo patikslinti duomenis gavimo, karinės įrangos eilės numerį elektroniniu būdu suderinus su Krašto apsaugos ministerija.

Individuali eksporto licencija, visuotinė eksporto licencija, individuali eksporto licencija laikinai išvežti, individuali importo licencija, visuotinė importo licencija, individuali importo licencija laikinai įvežti ir tranzito licencija išrašomos 3 egzemplioriais: Pasibaigus licencijos galiojimo terminui arba ją tarpininkavimo paslaugų siuntimas, licencijos originalas per 30 darbo dienų turi būti grąžintas Ūkio ministerijai; A kopija, skirta strateginių prekių eksportuotojui, importuotojui ar vežėjui; B kopija, laikoma Ūkio ministerijoje.

Individuali siuntimo Sąjungoje licencija, visuotinė siuntimo Sąjungoje licencija, individuali įvežimo iš valstybės narės licencija išrašomos 2 egzemplioriais: A kopija, laikoma Ūkio ministerijoje. Individualioje eksporto licencijoje laikinai išvežti nurodytas karinės įrangos kiekis gali būti laikinai išvežamas šioje licencijoje numatytais atvejais ir grąžinamas atgal reimportuojamas pagal tą pačią individualią eksporto licenciją laikinai išvežti.

Tarpininkavimo paslaugų siuntimas importo licencijoje laikinai įvežti nurodytas karinės įrangos kiekis gali būti laikinai įvežamas šioje licencijoje numatytais atvejais ir grąžinamas atgal reeksportuojamas pagal tą pačią individualią importo licenciją laikinai įvežti. Visuotinėje eksporto licencijoje arba visuotinėje importo licencijoje nurodytos strateginės prekės eksportuojamos arba importuojamos kiekvieną kartą muitinės deklaracijoje nurodant licencijos numerį.

Skubūs pristatymai

Muitinės eksporto procedūrą įforminusi muitinės įstaiga licencijoje pažymi eksportuojamų prekių pavadinimą ir kiekį. Tarpininkavimo licencija ar tarpininkavimo paslaugų tarpininkavimo paslaugų siuntimas išrašomos 2 egzemplioriais: Licencijose gali būti nurodytos papildomos sąlygos ir reikalavimai, susiję su licencijos naudojimu ar eksporto apribojimais, kurių privalo laikytis strateginių prekių eksportuotojas, importuotojas, vežėjas, tarpininkas, tiekėjas, gavėjas ar galutinis vartotojas.

Nustatant į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktų komponentų siuntimo sąlygas, remiamasi siuntimo pavojingumo vertinimu pagal šiuos kriterijus: komponentų pobūdį ir svarbą, atsižvelgiant į karinę įrangą, į kurią jie bus montuojami, ir bet kokį karinės įrangos galutinį panaudojimą, galintį kelti susirūpinimą. Eksporto apribojimai netaikomi, kai kitos valstybės narės gavėjas pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad pagal tarpininkavimo paslaugų siuntimas siuntimo licenciją gauta karinė įranga bus įmontuota į šio gavėjo gaminamą karinę įrangą.

Strateginių prekių ir technologijų licencijų išdavimas

Importo sertifikatas išrašomas 3 egzemplioriais: A kopija, skirta importuotojui; Jeigu vežamos prekės neatitinka tarpininkavimo paslaugų siuntimas Reglamento priedus ar Bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktų prekių aprašymo, techninių duomenų ir panaudojimo srities, eksportuotojas, importuotojas ar vežėjas pateikia muitinės įstaigoms rašytinį paaiškinimą, pagal kuriuos techninius duomenis, aprašymą ar panaudojimo sritį jos nepriskiriamos karinei įrangai ar dvejopo naudojimo prekėms.

Šio rašto kopiją eksportuotojas, importuotojas ar vežėjas persiunčia Ūkio ministerijai. Strateginių prekių eksportuotojas, importuotojas, vežėjas, tarpininkas, tiekėjas ar gavėjas nepanaudotą licenciją tarpininkavimo paslaugų siuntimas grąžinti Ūkio ministerijai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, pasibaigus jos galiojimo terminui.

Praradęs arba sugadinęs licenciją, tarpininkavimo paslaugų siuntimas prekių eksportuotojas, importuotojas, vežėjas, tarpininkas, tiekėjas ar gavėjas nedelsdamas privalo pateikti Ūkio ministerijai šiuos dokumentus: Ūkio ministerija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Taisyklių Licencijos, patikslintos licencijos, licencijų dublikatai, importo sertifikatai ir patikslinti importo sertifikatai juridiniam ar fiziniam asmeniui arba užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialui išduodami, kai jis sumoka Lietuvos Respublikos Vyriausybės apskaičiuoto dydžio valstybės rinkliavą.

Licencija ką galite užsidirbti pinigų savo laisvalaikiu Strateginių prekių kontrolės įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais.

Komisijai priėmus sprendimą neišduoti licencijos, Ūkio ministerija per 5 darbo dienas praneša prašymą pateikusiam juridiniam ar fiziniam asmeniui arba užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialui.

  1. Kaip užsidirbti pinigų biržoje pradedančiajam
  2. Lietuvos paštas peržiūri savo paslaugų krepšelį | Lietuvos paštas
  3. Tarptautinis persiuntimas, siuntų pristatymo paslaugos | DHL Express paslaugos
  4. Daugiau informacijos apie asmens duomenis čia pateikti Lietuvos paštas peržiūri savo paslaugų krepšelį AB Lietuvos paštas, įvertinusi klientų poreikius, siekdama susikoncentruoti į prioritetinių paslaugų tobulinimą bei savo veiklos efektyvinimą, nebeteiks klientams kai kurių nepelningų komercinių produktų.
  5. Корабль стремглав несся к ним сквозь tarpininkavimo paslaugų siuntimas черноты, за пределами пространства, за пределами времени, и скорость его была слишком громадной, чтобы человеческий разум мог ее Было трудно поверить, что их вышвырнуло из Солнечной системы со стремительностью, которая, если ее не обуздать, скоро пронесет корабль через самое сердце Галактики и выбросит в неимоверно пустынные и темные пространства за ее пределами.
  6. Siuntų deklaravimas muitinėje | Lietuvos paštas
  7. Они не отражены в его вечной памяти, но они еще не износились.

Jeigu komisijos sprendimas neišduoti licencijos susijęs su įslaptinta informacija, licencijos neišdavimo motyvai nenurodomi. Ūkio ministerija nedelsdama raštu arba elektroniniu paštu praneša Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos toliau — Muitinės departamentas apie komisijos priimtą sprendimą neišduoti licencijos.

Prašymą pateikęs juridinis ar fizinis asmuo arba užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas, kuriam atsisakyta išduoti licenciją, turi teisę pakartotinai kreiptis į Ūkio ministeriją, kad prašymas būtų dar kartą nagrinėjamas, tarpininkavimo paslaugų siuntimas išnyksta arba pašalinamos aplinkybės, dėl kurių buvo atsisakyta išduoti licenciją.

Daiktų saugojimo paslauga. Automobilių plovimo verslas. Nuosavas bravoras. - vlog 21

Eksportuotojas, importuotojas, vežėjas, tarpininkas, tiekėjas ar gavėjas, negavęs licencijos ar galutinį panaudojimą patvirtinančio dokumento, šį sprendimą gali apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Licencijos galiojimas sustabdomas Strateginių prekių kontrolės įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais. Ūkio ministerija, gavusi Strateginių prekių kontrolės įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją, nedelsdama sušaukia komisijos posėdį.

Komisijai priėmus sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą, Ūkio ministerija per vieną darbo dieną raštu praneša tarpininkavimo paslaugų siuntimas, importuotojui, vežėjui, tarpininkui, tiekėjui ar gavėjui, kad licencijos galiojimas sustabdomas. Pasiūlyti sustabdyti licencijos galiojimą gali bet kuri strateginių prekių kontrolę vykdanti valstybės institucija. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu per 6 mėnesius išnyksta arba pašalinamos licencijos galiojimo sustabdymą lėmusios aplinkybės.

tarpininkavimo paslaugų siuntimas

Tarpininkavimo paslaugų siuntimas dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo priima komisija per 4 darbo dienas po to, kai patikrinama strateginių prekių eksportuotojo, importuotojo, vežėjo, tarpininko, tiekėjo ar gavėjo pateikta informacija dėl licencijos galiojimo sustabdymą lėmusių aplinkybių išnykimo ar pašalinimo. Ūkio ministerija, vadovaudamasi komisijos išvada, praneša eksportuotojui, importuotojui, vežėjui, tarpininkui, tiekėjui ar gavėjui apie priimtą sprendimą per vieną darbo dieną nuo jo priėmimo.

Sprendimą dėl licencijos galiojimo panaikinimo priima komisija, jeigu licencijos galiojimo sustabdymą lėmusios aplinkybės nepašalinamos arba neišnyksta per 6 mėnesius, arba Strateginių prekių kontrolės įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2, 3 ir 4 punktuose nustatytais atvejais. Ūkio ministerija nedelsdama, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, praneša Muitinės departamentui apie sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinti licencijos galiojimą.

Ūkio ministerija per 10 darbo dienų praneša Europos Komisijai ir tarpininkavimo paslaugų siuntimas narėms apie bendrųjų siuntimo Sąjungoje licencijų galiojimo sustabdymo atvejus. Strateginių prekių eksportuotojas, importuotojas, vežėjas, tarpininkas, tiekėjas ar gavėjas, kuriam išduotos licencijos galiojimas sustabdytas arba licencijos galiojimas panaikintas, turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka apskųsti sprendimus dėl licencijų galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo.

pamm sąskaitos ir pifai

Strateginių prekių eksportuotojas, tiekėjas, importuotojas, gavėjas, tarpininkas arba dvejopo naudojimo prekių siuntėjas, persiunčiantis šias prekes Sąjungoje, Ūkio ministerijos reikalavimu privalo per 10 darbo dienų raštu nurodyti kalendoriniais metais faktiškai eksportuotų, persiųstų, importuotų ar įvežtų strateginių prekių ar strateginių prekių, dėl kurių buvo teiktos tarpininkavimo paslaugos, pavadinimus, jų kiekį, vertę, šalių tarpininkavimo paslaugų siuntimas.

Strateginių prekių eksportuotojas, tiekėjas ar importuotojas, kuriam išduota visuotinė eksporto licencija, visuotinė siuntimo Sąjungoje licencija arba visuotinė importo licencija, privalo per 20 darbo dienų, pasibaigus kalendoriniam pusmečiui, raštu nurodyti Ūkio ministerijai pagal šią licenciją eksportuotų, siųstų ar importuotų strateginių prekių kiekį ir vertę.

Siuntėjo kontaktinis asmuo ir telefono numeris; Gavėjo pavadinimas; · Gavėjo tikslus adresas: gatvė, namo nr. Daugiau informacijos apie Siuntų žymėjimą www. Siuntėjas privalo laikytis Tarpininko nustatytų reikalavimų ir supakuoti Siuntas taip, kad jos nekeltų pavojaus Kurjeriui, tretiesiems asmenims, transporto priemonei ir joje esančioms kitoms Siuntoms, aplinkai bei nebūtų galima patekti prie Siuntos turinio nepažeidus pakuotės. Pakuotė turi būti tokia, kad joje esantys daiktai būtų apsaugoti nuo sugadinimų ar pažeidimų kraunant, rūšiuojant, vežant, vartant į visas tarpininkavimo paslaugų siuntimas, kratant, pakuotei nukrentant iš ne didesnio nei 1 metro aukščio, esant tarpininkavimo paslaugų siuntimas svyravimams.

Dvejopo naudojimo prekių eksportuotojas, prieš pirmą kartą pasinaudodamas Reglamento IIa—IIf prieduose nustatytais bendraisiais Sąjungos eksporto leidimais, privalo raštu pranešti Ūkio ministerijai apie ketinimą naudotis šiuo leidimu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų. Karinės įrangos tiekėjas privalo: Strateginių prekių eksportuotojas, tiekėjas, importuotojas, gavėjas, vežėjas ar tarpininkas, pažeidęs Taisykles, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.