Prekybos rekordas, Šiauliuose pasiektas didžiausio šokoladinio kiaušinio rekordas


Parašyta vasario 14 Peržiūros: Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriuje vakar vėl buvo sujudimas. Darbštuoliai konditeriai, vadovaujami profesijos mokytojos Daivos Vidugirienės, iškepė Toks neįprastas kepinys, be abejo, prekybos rekordas tapti nauju šio skyriaus moksleivių ir išradingų pedagogų pasiektu Lietuvos rekordu.

Va­kar Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro ŠPRC Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus ko­lek­ty­vas su­dė­lio­jo py­ra­gų dė­lio­nę, at­kar­to­jan­čią Lie­tu­vos vė­lia­vos spal­vas. Ši dė­lio­nė ga­li tap­ti uo­ju sky­riaus pa­siek­tu Lie­tu­vos re­kor­du.

kaip uždirba brokeriai visų dvejetainių variantų vaizdo įrašas

Ko­mi­si­ja ma­tuo­ja į Lie­tu­vos re­kor­dus pre­ten­duo­jan­čią tris­pal­vę py­ra­gų dė­lio­nę. Pre­ten­den­tė į Lie­tu­vos re­kor­dą — di­džiau­sia py­ra­gų dė­lio­nė — su­jun­gė dvi šven­tes: Va­len­ti­no die­ną ir Va­sa­rio ąją.

BTC mane išgąsdino. Pelnas su EOS, Nafta ir SP500

Kep­ti py­ra­gus dė­lio­nei ŠPRC Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus kon­di­te­rių bei duo­nos ir py­ra­gų ga­mi­nių ke­pė­jų gru­pių mo­ki­niai su mo­ky­to­jo­mis Dai­va Vi­du­gi­rie­ne, Gin­ta Mar­čen­kie­ne ir Zi­ta Šu­mins­kie­ne pra­dė­jo ant­ra­die­nį. Bisk­vi­tui bu­vo su­nau­do­ta Gin­kū­nų paukš­ty­no pa­do­va­no­tų kiau­ši­nių, 15 ki­log­ra­mų mil­tų, 15 ki­log­ra­mų cuk­raus, gra­mų va­ni­li­nio cuk­raus, gra­mų ke­pi­mo mil­te­lių, 3 lit­rai alie­jaus.

Vė­lia­vos gel­to­na spal­va iš­gau­ta iš ci­ber­žo­lės, ža­lia — iš špi­na­tų mil­te­lių, rau­do­na — iš bu­ro­kė­lių sul­čių.

prekybos rekordas

Dė­lio­nės kraš­tus puo­šian­čiam kre­mui bu­vo su­nau­do­ti prekybos rekordas lit­rai grie­ti­nė­lės, 2 ki­log­ra­mai cuk­raus pud­ros. Py­ra­gų dė­lio­nė su­dė­ta iš 48 lakš­tų, vie­na spal­va — iš 16 lakš­tų. Pre­ten­den­tui į Lie­tu­vos re­kor­dus iš­ma­tuo­ti bu­vo pa­kvies­ta ko­mi­si­ja: pir­mi­nin­kas ad­vo­ka­tas Vir­gi­li­jus Ja­nuš­ka, na­riai Mar­ty­nas Bu­jaus­kas, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų eks­per­tas, Mar­ty­nas Ja­tau­tas, CASK va­do­vas, ir Vi­lius Pu­ro­nas, kul­tū­ros is­to­ri­kas.

dvejetainiai variantai 30 eurų gerchik apie dvejetainius variantus

Ko­mi­si­ja nu­sta­tė, kad py­ra­gų dė­lio­nės plo­tis — 2 met­rai 34 cen­ti­met­rai, kraš­ti­nės il­gis prekybos rekordas prekybos rekordas met­rai 52 cen­ti­met­rai ir 8 mi­li­met­rai.

Py­ra­gų dė­lio­nę pa­lai­mi­no kle­bo­nas Sau­lius Pa­liū­nas, pa­kvie­tęs vi­sus bend­rai mal­dai "Tė­ve mū­sų". Prekybos rekordas py­ra­go dė­lio­nės da­lys iš­ke­lia­vo Rė­ky­vos, Šau­kė­nų se­ne­lių glo­bos na­mų, Šiau­lių nak­vy­nės na­mų gy­ven­to­jams, "Mais­to ban­ko" re­mia­moms šei­moms.

prekybos rekordas sąžiningiausias brokeris

Bai­gia­mie­ji ak­cen­tai — py­ra­go dė­lio­nės kraš­tai ap­lie­ja­mi kre­mu. Re­kor­di­nę py­ra­gų dė­lio­nę ma­ta­vo ko­mi­si­ja: iš de­ši­nės Vi­lius Pu­ro­nas, Mar­ty­nas Ja­tau­tas, Mar­ty­nas Bu­jaus­kas ir pir­mi­nin­kas Vir­gi­li­jus Ja­nuš­ka. Pir­mą­jį py­ra­go ga­ba­lė­lį pa­ti­kė­ta at­riek­ti Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro prekybos rekordas Sau­liui Dar­gu­žui. prekybos rekordas

Parašyta vasario 26 Peržiūros: Užgavėnės — gamtos virsmas, senovės lietuvių vadintas Ragučio švente, senas tradicijas turinti žiemos šventė,  puiki proga ne tik linksmai padūkti ir šmaikščiai pajuokauti, bet ir nustebinti draugus ir pažįstamus. Vasario ąją Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriuje svečius pasitiko linksmos persirengėlės, kurios išbūrė žalią pavasarį, sėkmę loterijoje ir apdalijo saldumynais. Didžiausia blynų rietuvė —  lyg iš pasakos Kai prasivėrė durys, pamatėme neįprastą statinį.