Kokia teisė į pasirinkimą. noiva.lt > Diskusijos > Kokią teisės šaką pasirinkti?


Pro 1, Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Švietimo įstatymo 59 straipsnio 6, 7 dalys tiek, kiek jose nenustatyta, kad nevalstybinių švietimo įstaigų vadovai turi atitikti tokius pačius kvalifikacinius reikalavimus kaip valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovai, neprieštarauja Konstitucijai. Spręsdamas dėl Švietimo įstatymo 59 straipsnio 6, 7 dalių atitikties Konstitucijos 29 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui, Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintas asmenų lygiateisiškumo principas suponuoja pareigą įstatymų leidėjui nustatyti vienodą nediferencijuotą teisinį reguliavimą tam tikrų asmenų kategorijų, esančių vienodoje padėtyje, atžvilgiu, kai tarp tų asmenų kategorijų nėra tokio pobūdžio ir tokios mainai, kaip užsidirbti pinigų skirtumų, kad toks nevienodas jų traktavimas būtų objektyviai pateisinamas. Konstitucinis Teismas priminė, kad Konstitucijos 40 straipsnio 4 dalyje yra įtvirtinta kokia teisė į pasirinkimą pareiga prižiūrėti mokymo ir auklėjimo įstaigų veiklą, kuri apima ir valstybės pareigą tiek valstybinėse ir savivaldybių, tiek nevalstybinėse mokymo bei auklėjimo įstaigose užtikrinti vienodų švietimo ir išsilavinimo standartų laikymąsi ir garantuoti mokymo ir dėstymo turinio bei lygio atitiktį valstybės pripažįstamai kvalifikacijai. Įgyvendindamas šią valstybės pareigą, įstatymų leidėjas pagal Konstituciją, be kita ko, jos 40 straipsnio 4 dalį, turi diskreciją nustatyti, kokiomis įstatyme ar kituose teisės aktuose nustatytomis priemonėmis tinkamos kokybės švietimas ir valstybės nustatytų vienodų švietimo ir išsilavinimo standartų laikymasis bus užtikrinamas tiek valstybinėse ir savivaldybių, tiek nevalstybinėse mokymo ir auklėjimo įstaigose.

Atnaujinta: 08 04 Mokinių teisės Teisė į informaciją. Mokiniai turi teisę sužinoti, kokios mokyklos veikia, kokias švietimo programas jos teikia, kokias mokymo formas galima pasirinkti.

kriptovaliutos bitcoino eurų

Teisė mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, gauti geros kokybės ugdymą. Teisė į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą.

kokia teisė į pasirinkimą

Mokiniai turi žinoti, pagal kokius kriterijus ir kaip vertinami jų pasiekimai mokykloje. Teisė sulaukus 14 metų savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo - tikybos arba etikos — programą. Teisė gauti švietimo pagalbą: psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, švietimo informacinę pagalbą, tai pat profesinio orientavimo specialistų patarimus, kokią profesiją pasirinkti.

yra bitcoin pelninga dabar dvejetainio turbo treniruotės

Teisė mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje. Mokymosi krūvis ir aplinka turi atitikti higienos reikalavimus. Teisė dalyvauti mokyklos savivaldoje.

REGITRA. Automobilio įtaisų valdymas

Kokia teisė į pasirinkimą gali burtis į asociacijas, sąjungas, kitas organizacijas, kurios apibrėžtos mokyklos įstatuose. Aukščiausia mokyklos savivaldos institucija yra mokyklos taryba, į kurią turi įeiti ir mokiniai.

kokia teisė į pasirinkimą

Jie dalyvauja mokyklai priimant svarbius sprendimus. Mokinių pareigos Pareiga mokytis. Pareiga laikytis sutartyje su mokykla nustatytų sąlygų, mokyklos vidaus tvarkos dokumentuose apibrėžtų reikalavimų, mokinio elgesio normų. Pareiga gerbti mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus ir bendruomenės narius, nepažeisti kitų asmenų teisių.

pasirinkimo sandorio įgyvendinimas pinigais