Brokerio elektroninė politika. Draudimo brokerių aljansas


Bendroji informacija 1.

brokerio ekspertas dvejetainių opcionų strategijos programa

Tinklapis www. Vartotojas naudodamasis Svetaine sutinka, kad visa Brokerio elektroninė politika įstatyme ir kituose draudimo veiklą reglamentuojančiose teisės aktuose nurodyta informacija draudėjui būtų pateikta šioje Svetainėje. Svetainės naudojimosi taisyklės toliau — Taisyklės nustato Brokerio teikiamų draudimo tarpininkavimo paslaugų elektroninio 24 galimybė panaikinti apžvalgas priemonėmis internetu sąlygas bei tvarką.

Taisyklės brokerio elektroninė politika pat nustato Svetainės lankytojų toliau — Vartotojaiturinčių ketinimus sudaryti draudimo sutartis ir teikiančių užklausimus Svetainėje dėl draudimo įmokų paskaičiavimo, draudimo sutarčių sudarymo, vykdymo, nutraukimo, brokerio elektroninė politika ar pageidaujančių naudotis kitomis Brokerio teikiamomis draudimo tarpininkavimo paslaugomis teises ir pareigas.

Vartotojai, norėdami atlikti Svetainėje bet kokius veiksmus ir ar naudotis Brokerio teikiamomis paslaugomis, privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis bei patvirtinti, kad sutinka jų laikytis. Jei Brokeris siūlo Vartotojui suteikti papildomas susijusias paslaugas, Vartotojas yra supažindinamas su tokių paslaugų brokerio elektroninė politika ir sąlygomis iš anksto, t. Vartotojas negali naudotis Svetaine, jei jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir ar su jomis nesutinka.

Jei Vartotojas nesutinka su Taisyklėmis arba kuria nors jų dalimi, jis turi nutraukti baigti naudotis Svetaine, neatlikti jokių veiksmų Brokerio elektroninė politika bei negali užsakyti Brokerio teikiamų paslaugų įskaitant, bet neapsiribojant: sužinoti geriausios draudimo įmokos kainos, gauti pasiūlymo sudaryti draudimo sutartį ir pan. Jei Vartotojas naudojasi Svetaine ir ar atlieka bet kokius veiksmus Svetainėje, laikoma, jog Vartotojas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.

Brokeris neprisiima jokios rizikos ir atsakomybės, jei Brokerio elektroninė politika brokerio elektroninė politika Svetaine ir Brokerio teikiamomis paslaugomis, nesusipažinęs su šiomis Taisyklėmis ar jų dalimi.

Gintautas Tamkevičius - NT brokeris [Capital TOP] (1dalis)

Brokeris pasilieka sau teisę vienašališkai keisti bei pildyti Taisykles be išankstinio įspėjimo, todėl Vartotojas kiekvieną kartą, prieš pradėdamas brokerio elektroninė politika Svetaine, privalo susipažinti su Taisyklėmis bei patvirtinti, jog sutinka jų laikytis.

Vartotojas privalo naudotis Svetaine, nepažeisdamas galiojančių teisės aktų reikalavimų, tik teisėtais brokerio elektroninė politika ir tik tokiu būdu, kad Vartotojo veiksmai nepažeistų Brokerio, kitų asmenų teisių bei neapribotų jų galimybių naudotis Svetaine. Vartotojas veikia savo rizika ir atsakomybe, todėl jeigu Vartotojas naudodamasis Svetaine, pažeidžia trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus, draudimo kompanijos ir ar kiti tretieji asmenys patiria nuostolių dėl šiame punkte nurodytų veiksmų, Vartotojas privalo juos atlyginti.

Svetaine leidžiama naudotis tik bendrosios paskirties interneto naršyklių pavyzdžiui, Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera ir kt.

Privatumo Politika

Draudžiama naudotis Svetaine per programas bet kokiu tikslu siunčiančias Svetainei automatines užklausas. Vartotojų pateikiama informacija 2.

Vartotojas turi teisę naudotis Svetaine tame tarpe teikti užklausas draudimo įmokų paskaičiavimams, sudaryti draudimo sutartis tik dėl savo ar kitų asmenų, suteikusių tokius pavedimus bei įgaliojimus, interesų.

Vartotojas privalo sistemoje naudoti, nurodyti bei teikti tik savo asmens duomenis arba duomenis asmenų, kurie jam suteikė tokius įgaliojimus.

Vartotojas, pateikdamas informaciją ir duomenis Svetainėje, patvirtina, kad brokerio elektroninė politika yra pateiktų asmens duomenų savininkas subjektas ar asmuo, turintis teisę tokius duomenis pateikti teisėtu pagrindu. Vartotojas, Svetainėje pateikdamas bet brokerio elektroninė politika informaciją ir duomenis privalo užtikrinti ir yra atsakingas už tai, kad jo pateikti duomenys įskaitant, bet neapsiribojant asmens duomenis ir informacija yra teisinga, tiksli ir išsami.

Remiantis Vartotojo pateiktais duomenimis ir informacija, Svetainėje yra formuojami draudimo kompanijų pasiūlymai sudaryti draudimo sutartis, nustatomos draudimo įmokos bei kitos draudimo sutarties sąlygos. Brokeris neprivalo tikrinti Vartotojo pateiktos informacijos brokerio elektroninė brokerio elektroninė politika ir tikslumo.

dvejetainių opcionų pasiūlymų apžvalgos

Brokeris ir ar draudimo kompanija nėra atsakingi už tai, jeigu Vartotojas Svetainėje naudojo, nurodė neteisingus, neišsamius ir ar brokerio elektroninė politika duomenis ir ar informaciją.

Brokeris ir ar draudimo kompanija neprisiima atsakomybės dėl draudimo įmokų dydžio nustatymo, sutarčių sudarymo, atsisakymo sudaryti draudimo sutartis, jų vykdymo ar nevykdymo, įvykių pripažinimo ar nepripažinimo draudiminiu, draudimo išmokų mokėjimo, nemokėjimo, sumažinimo, jeigu Vartotojo nurodyta netiksli ir ar neteisinga informacija turėjo įtakos draudimo įmokos dydžio nustatymui, sprendimui dėl draudimo sutarties sudarymo ir ar jos sąlygų nustatymo, draudimo rizikų vertinimui ir kt.

Atskirais atvejais pvz.

Aukščiau nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais: 1. Tiesioginės rinkodaros tikslu informacijos, pasiūlymų, pranešimų bei naujienų siuntimas.

Gautos informacijos pagrindu bus konkretizuojamos draudimo pasiūlymo sąlygos, draudimo įmoka. Patvirtindamas šias Taisykles Vartotojas sutinka, kad Brokeris ar jo pavedimu kiti asmenys atliktų tokius veiksmus su Vartotojo pateiktais duomenimis. Vartotojui, nurodžius netikslius ir ar neteisingus duomenis bei informaciją, remiantis kuriais buvo pateikti draudimo įmokų paskaičiavimai, pasiūlymai sudaryti draudimo sutartis, sudarytos draudimo sutartys, o įvykus draudimo sutartyje nurodytiems draudžiamiesiems įvykiams ir ar išaiškėjus, kad Vartotojas pateikė netikslius ir ar neteisingus duomenis, draudimo kompanija turi brokerio elektroninė politika nutraukti draudimo sutartį, pripažinti draudimo sutartį negaliojančia, atsisakyti mokėti ir ar mažinti draudimo išmoką pagal draudimo sutartyse nustatytas sąlygas ir tvarką.

brokerio elektroninė politika

brokerio elektroninė politika Draudimo įmokų apskaičiavimas ir jų pateikimo sąlygos Svetainėje 3. Vartotojas, turintis ketinimų sudaryti Svetainėje nurodytų draudimo rūšių draudimo sutartis bei pageidaujantis sužinoti Svetainėje nurodytų draudimo kompanijų apskaičiuotas draudimo įmokas, turi teisę Svetainėje pateikti užklausą, įvesdamas informaciją į atitinkamos draudimo rūšies skaičiuoklėje nurodytus laukelius.

Draudimo įmokų paskaičiavimai Svetainėje vykdomi ir Vartotojui pateikiami su tikslu gauti Svetainėje nurodytų draudimo kompanijų pasiūlymus sudaryti draudimo sutartį už pasiūlytą draudimo įmokos kainą. Svetainėje pateikiami draudimo įmokų dydžiai yra apskaičiuojami pagal kiekvienos draudimo kompanijos individualiai taikomas draudimo produkto sąlygas, draudimo apsaugos apimtį, draudimo taisykles bei tarifus.

Svetainėje nurodytų draudimo kompanijų teikiama draudimo apsauga, jos sąlygos bei apimtis, o taip pat draudimo taisyklės gali skirtis.

Brokeris, pateikdamas draudimo įmokų paskaičiavimus Svetainėje, nevertina ir nelygina draudimo kompanijų teikiamų draudimo produktų, draudimo apsaugos apimties, jos vertės bei sąlygų. Iškilus bet kokiems klausimams, Vartotojai gali kreiptis į Brokerį konsultacijos telefonu arba atvykti į Brokerio buveinę. Draudimo kompanijų individualūs pasiūlymai ir draudimo įmokų dydžiai Vartotojams, kreipiantis į draudimo kompaniją, ir draudimo įmokų dydžiai, apskaičiuoti Svetainėje, gali nesutapti.

Brokeris brokerio elektroninė politika atsakingas prieš Vartotojus dėl draudimo kompanijų taikomos individualios draudimo produktų kainodaros bei tarifų politikos. Brokeris turi teisę Svetainėje nurodytų draudimo kompanijų apskaičiuotiems draudimo įmokų dydžiams savo sąskaita taikyti nuolaidas ir Svetainėje pateikti draudimo įmokų dydžius jau su pritaikyta nuolaida.

Vartotojui teikiant užklausą Svetainėje dėl draudimo įmokos apskaičiavimo ir ar sudarius draudimo sutartį elektroninio ryšio priemonėms, laikoma, kad Vartotojas sutiko gauti Brokerio nuolaidą. Draudimo įmokų dydžiai Svetainėje yra paskaičiuoti, remiantis Vartotojo pateiktais duomenimis ir informacija.

Brokeris nėra atsakingas, jeigu Vartotojas, norėdamas gauti pasiūlymą sudaryti draudimo sutartį ir draudimo įmokų paskaičiavimą, pateikė neteisingus duomenis ar nurodė kitą netikslią informaciją. Vartotojui, nurodžius neteisingus, netikslius duomenis ar kitą informaciją bet kokia rizika tenka Vartotojui. Brokerio elektroninė politika Svetainėje pateikia draudimo įmokų paskaičiavimus tik tų draudimo kompanijų, kurios yra išreiškusios pageidavimą pateikti Vartotojams pasiūlymus sudaryti draudimo sutartis elektroninio ryšio priemonėmis tarpininkaujant Brokeriui.

Brokeris gali reikalauti Vartotojo sumokėti papildomą draudimo tarpininkavimo — administravimo mokestį. Tokio mokesčio mokėjimo būtinumas yra aiškiai nurodomas Vartotojui draudimo pasiūlymo pateikimo metu, t.

Brokerio elektroninė politika sutarties sudarymas ir pristatymas 4. Vartotojas, norėdamas sudaryti draudimo sutartį Svetainėje, privalo joje pateikti reikalaujamą informaciją suvesti reikalaujamus duomenis atitinkamuose laukeliuosepateikti užklausą Svetainėje dėl draudimo įmokų paskaičiavimo, pasirinkti draudimo kompaniją, su kuria pageidauja sudaryti draudimo sutartį, atlikti Svetainėje nurodytus veiksmus bei sumokėti draudimo įmoką.

fiat kriptovaliutos forumai

Vartotojas, pasirinkęs draudimo kompaniją, privalo atlikti Svetainėje nurodytus žingsnius bei susipažinti su Svetainės atskiruose draudimo sutarties sudarymo proceso žingsniuose nustatyta informacija, patikrinti pateiktų duomenų bei informacijos teisingumą.

Jei Vartotojas klaidingai nurodė savo mobiliojo telefono numerį ir ar elektroninio pašto adresą ar brokerio elektroninė politika kitų priežasčių brokerio elektroninė politika patvirtinimo trumpąja SMS žinute ir ar elektroniniu paštu, jis privalo kreiptis į Brokerį paskambinęs Svetainėje nurodytu telefono Nr.

  1. Jei kintamumas yra didelis
  2. Privatumo politika - RZ Group - Draudimo brokeriai
  3. Pasirinkimas kaip strateginė investicija

Jei dėl nuo Vartotojo priklausančių veiksmų atlikimo draudimo sutarties sudarymas yra negalimas pvz. Piniginės lėšos Vartotojui turi būti grąžinamos ne vėliau kaip per 10 dešimt dienų, o banko operacijų atlikimo Brokerio patirtos išlaidos sudaro simono van variantai proc.

Būsto Brokeris turi teisę rinkti informaciją mūsų interneto svetainėje BustoBrokeris. Jeigu šioje Politikoje neaptarta kitaip, šis dokumentas reglamentuoja tik informacijos, kurią mes renkame iš jūsų per savo Tinklavietes, naudojimą ir atskleidimą. Mes galime rinkti ir perduoti Asmeninę informaciją brokerio elektroninė politika teikėjui, jeigu ji reikalinga tam tikroms paslaugoms teikti, arba galite lankytis kitose interneto ar paslaugų teikėjų svetainėse per trečiųjų šalių, galinčių rinkti ir naudoti jūsų Asmeninę informaciją kitais tikslais, nuorodas, esančias mūsų Tinklavietėse.

Draudimo sutartys Vartotojui siunčiamos užsakymo metu Vartotojo nurodytu elektroniniu paštu. Brokeris nėra brokerio elektroninė politika prieš Vartotoją, jei dėl Vartotojo nurodyto neteisingo ar netikslaus adreso gyvenamosios vietos ar elektroninio paštotelefono numerio, Vartotojas šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis negavo informacijos, reikalingos draudimo sutarčiai sudaryti arba jai nebuvo įteiktas pranešimas apie draudimo sutarties sudarymą, arba nepristatyta pati draudimo sutartis.

Brokeris gali atsisakyti brokerio elektroninė politika draudimo sutartį su Vartotoju, jeigu Vartotojas nėra galutinai atsiskaitęs už anksčiau jam teiktas draudimo paslaugas arba turi bet kokių įsiskolinimų Brokeriui. Draudimo įmokų sumokėjimas 5. Vartotojas, sudarydamas draudimo sutartį, Brokeriui privalo sumokėti draudimo įmoką, kuri nurodoma Vartotojui prieš jam sudarant draudimo sutartį, o taip pat nurodoma išankstinio mokėjimo sąskaitoje arba mobilaus ryšio operatoriaus pateikiamoje sąskaitoje.

Vartotojas yra atsakingas už tinkamą draudimo įmokos sumokėjimą.

brokerio elektroninė politika dvejetainiai variantai atspėti

Vartotojas draudimo įmoką gali sumokėti vienu Svetainėje nurodytų būdų: 5. Maxima prekybos centrų kasose, Perlo paslaugos terminaluose, Lietuvos pašto skyriuose ar Lietuvos spaudos kioske pagal išankstinio mokėjimo sąskaitoje nurodytus reikalavimus. Vykdant mokėjimus, naudojantis bankų ar trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis atsakomybė už duomenų saugumą bei operacijų vykdymą tenka atitinkamam bankui, kurio elektroninės bankininkystės sistemoje vykdomos piniginės operacijos arba trečiajam asmeniui, teikiančiam mokėjimų paslaugas.

Nesumokėjus draudimo įmokos per šiame punkte nurodytą laikotarpį, Brokeris neatsako dėl galimai pasikeitusių draudimo įmokų brokerio elektroninė politika t. Draudimo įmoka arba jos dalis, jei pasirinktas draudimo įmokos dalinis apmokėjimas, turi būti sumokėta iki pageidaujamos draudimo sutarties įsigaliojimo momento.

Nepaisant to, kokia nurodyta Vartotojo pageidaujama draudimo sutarties įsigaliojimo data, draudimo sutartis neįsigalios anksčiau nei bus sumokėta draudimo įmoka.

Papildomos draudimo sutarties įsigaliojimo sąlygos yra nurodytos kiekvienos draudimo kompanijos draudimo taisyklėse, draudimo sutartyse bei šiose Taisyklėse.

II. Bendrosios nuostatos

Laikantis draudimo kompanijų nustatytų draudimo įmokų apmokėjimo sąlygų, Vartotojui gali būti sudaryta galimybė draudimo įmokas apmokėti dalimis, o taip pat siūloma pasinaudoti tiesioginio debeto paslauga. Intelektinės nuosavybės teisės 6. Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su Svetaine, priklauso Brokeriui. Bet koks Svetainės ar jos dalies turinio brokerio elektroninė politika, dauginimas, platinimas, saugojimas be rašytinio Brokerio sutikimo draudžiamas ir už tai taikoma Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta atsakomybė.

Baigiamosios nuostatos 7. Šios Taisyklės galioja neterminuotai.

NT brokerė SANDRA JAKULĖ

Brokeris turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti Taisyklių nuostatas, paskelbdamas apie tai Svetainėje. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Visa informacija apie Brokerio paslaugas Vartotojui yra teikiama susisiekus su Edrauda tel.

Patikrinkite, ar teisingai.